Regulamin

Regulamentul pentru efectuarea serviciilor de testare a materialului genetic

 1. Domeniul de utilizare

Acest regulament de furnizare servicii definește drepturile și obligațiile Clientului și Furnizorului de servici - Code of Me LLC, cu sediul în Miami, Statele Unite ale Americii, în domeniul serviciului de analiză a materialului genetic al Clientului sau al unei persoane desemnate de către Client. Regulamentul definește de asemenea potențialele consecințe pentru Client, care pot rezulta din informațiile privind codul său genetic sau codul genetic al persoanei indicate.

Serviciul de analiză a materialului genetic efectuat de Furnizorul de servicii nu este un serviciu medical, și este destinat doar pentru scopuri educaționale și de cercetare. Rezultatele obținute în urma efectuării testului genetic nu pot constitui un motiv pentru începerea unui tratament individual de către Client, și nici de către persoana desemnată de către Client - în acest scop, este necesară consultarea unui medic. Clientul înțelege și acceptă informațiile menționate de mai sus.

Încheierea de către Client și Furnizorul de servicii a contractului de prestări servicii pentru efectuarea analizei de material genetic indică acceptarea termenilor acestui regulament și alte documente, la care se referă acest regulament. Regulamentul și documentele constituie o parte integrală a contractului semnat.

 1. Furnizor de servicii

Furnizorul de servicii este:

Code of Me LLC

cu sediul central la adresa: 1221 Brickell Avenue Suite 900, Miami, Florida 33131, USA

tel.: 40215291788

adresa de e-mail: ro@codeofme.com

adresa de e-mail pentru reclamaţii: ro@codeofme.com

adresa de corespondență (inclusiv reclamații):

Code of Me LLC

1221 Brickell Avenue Suite 900

Miami, Florida 33131, USA

 1. Definiții

Test – efectuarea analizei materialului genetic al Persoanei testate, care a fost transmis Furnizorului de servicii de către Client,

Client – persoana care utilizează serviciul, îndeplinind condiţiile prevăzute la punctul IV de mai jos,

Persoana testată – o persoană al cărei material genetic este supus Testului în cadrul Serviciului; Persoana testată poate fi Clientul, sau o persoană desemnată de către Client, respectând condițiile specificate în Regulament,

Regulament – prezentul regulament,

Parte – Furnizorul de servicii sau client,

Consimțământul informat – consimțământ în scris exprimat de către Client sau Persoana majoră testată, pentru efectuarea analizei materialului genetic și prelucrarea datelor cu caracter personal, care constituie o anexă la acest Contract.

Contract – contract de efectuare a Serviciului; domeniul Contractului, inclusiv mărimea remunerației Furnizorului de servicii, depinde de alegerile făcute de Client în timpul procesului de încheiere a Contractului și este cuprinsă în documentul Contractului semnat de Client.

Serviciu – efectuarea Testului de către Furnizorul de servicii care acționează la ordinul Clientului ( Contractului de efectuare a serviciului de testare a materialului genetic).

Furnizorul de servicii – Code of Me LLC, indicat în punctul II de mai sus.

 1. Client și Persoană Testată

 1. De serviciile privind efectuarea Testului pot beneficia numai persoanele care în momentul încheierii Contractului posedă o capacitate juridică deplină. În majoritatea statelor lumii, aceasta înseamnă atingerea majoratului, adică vârsta de 18 ani.

 2. Persoana testată, adică donatorul de material genetic, care este supus testului, este în principiu Client. La dispoziţiile de mai sus Furnizorul acceptă următoarele excepții:

  1. Persoana testată poate fi un minor, asupra căruia Clientul își exercită autoritatea părintească sau o putere analogică celei părintești,

  2. Persoana testată poate fi un adult, care și-a exprimat consimțământul în cunoștință de cauză pentru efectuarea testului de material genetic.

 1. Încheierea Contractului

 1. Încheierea Contractului are loc prin semnarea de către Client a documentului Contractului care a fost expediat de către Furnizorul de servicii și returnarea către Furnizorul de servicii a unui exemplar al contractului împreună cu Declarația de Consimțământ Informat și un eșantion de material genetic. Contractul se consideră semnat în momentul primirii acestuia de către Furnizorul de servicii.

 2. Încheierea Contractului înseamnă acceptarea de către Client a conţinutului Regulamentului. Regulamentul constituie o parte integrantă a Contractului.

 1. Prețul Serviciului

 1. Prețul Serviciului este stabilit împreună cu Clientul în timpul unei convorbiri telefonice cu Furnizorul de servicii și este confirmat în Contract.

 2. Prețul include costurile de expediere a Contractului, a Formularului de Consimțământ Informat și a recipientului pentru preluarea eșantionului de material genetic. Prețul cuprinde de asemenea costurile de expediere a acestor materiale Furnizorului de servicii, cu condiţia că Clientul va apela la un serviciu de curierat indicat de Furnizor.

 3. Modul de efectuare a plăţii este stabilit în timpul convorbirii telefonice cu Clientul și confirmat de Contract.

 4. Furnizorul de servicii poate accepta eșalonarea prețului Testului în rate fără dobândă. Eșalonarea Taxei de efectuare a Testului va fi definită de Contract.

 1. Efectuarea Testului

 1. Împreună cu documentul Contractului, Furnizorul de servicii va trimite Clientului setul de preluare a probei de material genetic din salivă, împreună cu instrucțiunea, documentul privind Consimțământul informat și alte documente referitoare la Contract.

 2. Persoana testată, în conformitate cu instrucțiunile, umple containerul care face parte din un set, cu cantitatea necesară de salivă.

 3. Clientul expediază la adresa indicată de Furnizorul de servicii Contractul semnat (într-un singur exemplar), o probă de material genetic, documentul de Consimțământ Informat completat și semnat de către persoana testată. Expedierea are loc pe cheltuiala Clientului, cu excepția cazului în care va beneficia de serviciul de curierat indicat de Furnizorul de servicii, în modul indicat de Furnizorul de servicii.

 4. Ne expedierea către Furnizorul de servicii a materialelor indicate mai sus, face imposibilă efectuarea Testului și suspendă termenul de efectuare a Testului de către Furnizorul de servicii.

 5. După primirea probei Furnizorul de servicii o va expedia la laborator cu scopul de secvențierea a materialului genetic. Rezultatele obţinute sunt supuse apoi analizei.

 6. Rezultatele finale - Raportul Individual de Predispoziții Genetice - este expediat Clientului sub formă de document scris. Raportul îi va fi expediat clientului într-un termen care nu depășește 3 luni de la data semnării Contractului. Dacă prețul serviciului a fost eșalonat în mai multe rate, Raportul va fi expediat exclusiv după achitarea de către Client a tuturor ratelor prevăzute de Contract.

 1. Descrierea Serviciilor

Serviciul de Testare a materialului genetic constă în:

  1. secvențierea parțială a materialului genetic conținut în proba trimisă de Client în ceea ce privește efectuarea analizei sale; după secventiere, materialul genetic este eliminat,

  2. efectuarea analizei - descrierea materialului genetic secvențiat în domeniul convenit cu clientul, adică descrierea acestui material într-un mod care este înțeles de către o persoană. Descrierea are loc în baza cunoștințelor științifice actuale, accesibile în momentul elaborării,

  3. și transmiterii raportului de analiză Clientului, în modul indicat în punctul VII.6.

 1. Informaţii importante referitoare la Servicii

 1. Rezultatele analizei depind de cunoştinţele ştiinţifice actuale. Ca urmare a rezultatelor progresului ştiinţific, analiza repetată a unei probe concrete a materialului genetic poate fi diferită de analiza primară. În special, aceasta înseamnă că, în viitor, se poate dovedi că cunoştinţele ştiinţifice actuale au fost incomplete sau incorecte, ceea ce ar putea afecta rezultatele Testului.

 2. Există probabilitatea ca proba de material genetic expediată de Client să nu fie adecvată pentru prelucrarea de laborator. Acest lucru poate avea loc din cauze diferite, cum ar fi boala Persoanei testate, o cantitate prea mică de material genetic în eșantionul preluat, etc. În această situaţie va fi necesară repetarea preluării probei de material genetic. Acest lucru va avea loc pe cheltuiala Furnizorului de servicii.

 3. Testul nu este un serviciu medical , și are doar un scop cognitiv și educațional. Persoana testată nu ar trebui să întreprindă nici un fel de măsuri privind tratarea sa, sau să-și schimbe comportamentul / modul de viață, fără o consultare prealabilă a rezultatelor testului cu un medic, pentru a obţine de la acesta recomandări medicale. Furnizorul de servicii nu oferă servicii medicale și nu oferă sfaturi de sănătate. Rezultatele Testului nu reprezintă informaţii complete despre starea reală de sănătate a Persoanei Examinate, se referă doar la anumite probabilități.

 4. În ciuda faptului ,că rezultatele Testului pot indica o probabilitate mai mare de apariție a unei anumite boli, aceasta nu înseamnă că boala există deja sau va exista în viitor. Apariția bolii depinde de mai mulți factori, nu numai pe codul genetic.

 5. Prin intermediul testului putem dobândi despre noi informații neașteptate, și cunoștințe care nu pot fi șterse din memorie. În special, se poate demonstra de exemplu, că Persoana Testată nu este rudă cu una sau chiar cu două persoane, pe care le consideră părinţii săi.

 6. Trebuie să fiți deosebit de atenți atunci când divulgați informații genetice despre sine / Persoana Testată, deoarece aceste informații pot fi utilizate în defavoarea intereselor Persoanei testate.

 7. Datele Clientului / Persoanei testate vor fi prelucrate în conformitate cu principiile stabilite în această politică de confidențialitate, în domeniul specificat de consimțământul exprimat de Persoana testată.

 8. Materialul genetic poate fi transmis în afara graniţelor ţării de reședință a Clientului sau Persoanei testate.

 1. Declarațiile și angajamentele clientului

 1. Clientul declară că:

  1. îndeplinește condițiile de încheiere a Contractului prevăzute în secțiunea IV de mai sus,

  2. s-a familiarizat cu dispozițiile punctelor VIII și IX de mai sus, adică, cu descrierea Serviciilor și celelalte prevederi ale Regulamentului,

  3. în situația în care, Persoana testată este un terț - deține consimțământul Persoanei testate pentru efectuarea Testului.

 2. Clientul se obligă să:

  1. transmită Furnizorului de servicii exclusiv probe de material genetic în condițiile specificate în punctul IV,

  2. să achite suma datorată Furnizorului de servicii, în conformitate cu principiile stabilite în Contract,

  3. să respecte celelalte prevederi ale Contractului, inclusiv Regulamentul.

 1. Dreptul clientului de retragere din Contract sau rezilierea acestuia

 1. Clientul fiind un consumator are dreptul de a rezilia Contractul de efectuare a Testului în termen de 14 zile de la încheierea acestuia. Părțile convin, că ziua de încheiere a Contractului va fi ziua primirii de către Furnizorul de servicii a exemplarului de Contract semnat de către Client.

 2. Pentru a beneficia de dreptul de reziliere a Contractului, Clientul trebuie să informeze Furnizorul de servicii cu privire la decizia sa, printr-o declarație fără echivoc, de exemplu, în conformitate cu modelul anexat la Regulament.

 3. Pentru a respecta termenul prevăzut la alineatul 1, este suficient să se trimită declarația menționată la alineatul 2, înainte de expirarea acestui termen.

 4. Clientul ar trebui să expedieze imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la data depunerii declarației de retragere din Contract, recipientul de preluare a probei de material genetic. Pentru respectarea termenului este suficient să expediați containerul înainte de această dată.

 5. Clientul este obligat să suporte costurile directe de returnare a containerului.

 6. În cazul în care clientul a deschis ambalajul care conține containerul (ceea ce are întotdeauna ca rezultat nevoia de eliminare a acestuia și incapacitatea de utilizare a acestuia de către un alt client), este obligat să restituie prețul containerului în valoare de 25 EURO (reducerea valorii obiectului care rezultată din utilizarea acestuia într-un alt mod decât cel necesar pentru constatarea naturii, caracteristicilor și funcţionalităţii obiectului).

 7. Furnizorul de servicii într-un termen care nu depășește 14 zile de la primirea declarației Clientului de retragere din Contract, va returna Clientului plățile efectuate de acesta în același mod în care plata a fost efectuată - cu excepția cazului în care Clientul a indicat un alt mod de returnare.

 8. Furnizorul de servicii poate amâna returnarea plății până la primirea înapoi a containerului pentru preluarea probei de material genetic, sau dovada de expediere a acestuia (în funcție de situația care va avea loc mai devreme).

 9. În cazul în care Clientul decide să nu semneze Contractul, ar trebui să returneze imediat Furnizorului de servicii, pe propria cheltuială, toate obiectele trimise de acesta, inclusiv containerul pentru prelevarea de material genetic. Furnizorul de servicii va returna Clientului plata făcută de acesta în termen de 14 zile de la primirea înapoi a containerului pentru preluarea de material genetic.

 1. Competenţele Furnizorului de servicii, în cazul punerii în aplicare necorespunzătoare a Contractului de către Client

 1. Furnizorul de servicii poate suspenda efectuarea Testului, inclusiv trimiterea rezultatelor acestuia Clientului, în cazul în care Clientul nu și-a îndeplinit obligaţiile sale de plată față de Furnizorul de servicii. Furnizorul de servicii îl va informa pe Client despre suspendarea efectuării Testului.

 2. În caz de nesoluționare de către Client a obligațiilor sale față de Furnizorul de servicii, Furnizorul de servicii poate solicita Clientului să achite întreaga sumă restantă în termen de 30 de zile, sub sancțiunea rezilierii Contractului de efectuare a Testului.

 3. În caz de rezilierea Contractului cu Furnizorului de Servicii, obligațiile reciproce ale părților sunt returnate. Clientul este responsabil pentru prejudiciile suferite de către Furnizorul de servicii din cauza retragerii sale din Contract, din motive imputabile Clientului.

 1. Durata Contractului

Contractul privind efectuarea Testului rămâne în vigoare până la data primirii raportului scris al rezultatelor Testului, cu condiţia că expirarea contractului nu afectează obligațiile Clientului cu privire la decontarea cheltuielilor pentru efectuarea Testului și răspunderea pentru încălcările principiilor prevăzute în Contract.

 1. Drepturile de autor

 1. Toate drepturile de autor și de proprietate asupra conținutului raportului și imaginii grafice a acestuia îi revin Furnizorului de servicii.

 2. Furnizorul de servicii îl autorizează pe Client să utilizeze raportul numai pentru uz personal, inclusiv în cazul efectuării de copii ale raportului și transmiterea acestor copii către terți.

 3. Toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală privind denumirea domeniului de Internet al Furnizorului de servicii, cu excepția logo-urilor și imaginilor de Mărfuri, ale căror drepturi de autor aparțin terților, aparțin Vânzătorului.


 1. Reclamații

 1. Reclamaţiile privind funcţionarea Serviciilor trebuie depuse pe adresa de e-mail sau la adresa de corespondenţă indicată în punctul II.

 2. Depunerea unei reclamații ar trebui să conțină cel puțin prenumele și numele clientului și numărul indicat în confirmarea de încheiere a Contractului, expediat de către Furnizorul de servicii, precum și o descriere a deficienței Serviciilor oferite și o cerință a Clientului.

 3. Furnizorul de servicii va analiza reclamația în termen de 30 de zile. Rezultatele reclamației vor fi prezentate Clientului de către Furnizorul de servicii prin e-mail, iar în lipsa acestuia - în scris.

 1. Dispoziţii finale

 1. Toate Contractele încheiate, din care face parte și Regulamentul, sunt supuse legii specifice pentru sediul Furnizorului de servicii, cu condiţia că se vor aplica, de asemenea, legile de protecție a consumatorului din țara de reședință a Clientului, în măsura în care aceste reglementări impun jurisdicția sa.

 2. Părțile permit posibilitatea de transmitere de către Furnizorul de servicii a drepturilor și obligațiilor care decurg din Contractele încheiate către orice terță parte. Dreptul similar al clientului este dezactivat.

 3. Titlurile punctelor individuale nu au o semnificație juridică.

 4. Dacă vreuna dintre prevederile Regulamentului este nevalidă, aceasta nu va afecta celelalte dispoziții. În caz de nulitate se aplică dispozițiile relevante ale legii.