Regulamin

Regulamin świadczenia usług badania materiału genetycznego

 1. Zakres zastosowania

Niniejszy regulamin świadczenia usług określa prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy – Code of Me LLC z siedzibą w Miami, U.S.A., w zakresie wykonania usługi analizy materiału genetycznego Klienta lub osoby przez Klienta wskazanej. Regulamin określa również potencjalne konsekwencje, jakie dla Klienta mogą wynikać z uzyskania informacji o jego kodzie genetycznym lub kodzie genetycznym osoby wskazanej.

Usługa analizy materiału genetycznego wykonywana przez Usługodawcę nie jest usługą medyczną, i jest wyłącznie przeznaczona dla celów edukacyjnych i badawczych. Wyniki uzyskane w wyniku badania genetycznego nie mogą być podstawą do samodzielnego podejmowania ani przez Klienta, ani przez osobę wskazaną przez Klienta jakiegokolwiek leczenia – w tym celu konieczna jest konsultacja lekarska. Klient powyższe przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

Zawarcie przez Klienta z Usługodawcą umowy na wykonanie analizy materiału genetycznego oznacza zaakceptowanie przez Klienta warunków niniejszego regulaminu oraz innych dokumentów, do których regulamin ten może się odnosić. Regulamin i dokumenty stanowią integralną część zawartej umowy.

 1. Usługodawca

Usługodawcą jest:

Code of Me LLC

z siedzibą pod adresem: 1221 Brickell Avenue Suite 900, Miami, Florida, 33131

tel.: (22) 122 33 77

adres e-mail: pl@codeofme.com

adres e-mail do reklamacji: pl@codeofme.com

adres korespondencyjny (w tym do reklamacji):

Code of Me LLC

1221 Brickell Avenue Suite 900

Miami, Florida 33131 USA

 1. Definicje

Badanie – wykonanie analizy materiału genetycznego Osoby badanej przekazanego Usługodawcy przez Klienta,

Klient – osoba korzystająca z Usługi, spełniająca warunki określone w pkt IV poniżej,

Osoba badana – osoba, której materiał genetyczny jest poddawany Badaniu w ramach Usługi; Osobą badaną może być Klient lub osoba wskazana przez Klienta przy zachowaniu wymagań określonych Regulaminem,

Regulamin – niniejszy regulamin,

Strona – Usługodawca albo Klient,

Świadoma zgoda – wyrażana przez Klienta albo pełnoletnią Osobę badaną w formie pisemnej zgoda na przeprowadzenie analizy jej materiału genetycznego oraz przetwarzanie jej danych osobowych, stanowiąca załącznik do Umowy.

Umowa – umowa na wykonanie Usługi; zakres Umowy, w tym wysokość wynagrodzenia Usługodawcy, zależy od wyborów dokonanych przez Klienta podczas procesu zawierania Umowy i jest zawarta w dokumencie Umowy podpisywanym przez Klienta.

Usługa – wykonanie Badania przez Usługodawcę działającego na zlecenie Klienta (Umowa na wykonanie Badania).

Usługodawca – Code of Me LLC, wskazana w pkt II powyżej.

 1. Klient i Osoba badana

 1. Z Usług na wykonanie Badań mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające podczas zawierania Umowy pełną zdolność do czynności prawnych. W większości państw świata oznacza to ukończenie 18 roku życia.

 2. Osobą badaną, tj. dawcą materiału genetycznego, który zostanie poddany Badaniu, jest co do zasady Klient. Od powyższego Usługodawca dopuszcza następujące wyjątki:

  1. Osobą badaną może być osoba niepełnoletnia, nad którą Klient sprawuje władzę rodzicielską albo władzę analogiczną do rodzicielskiej,

  2. Osobą badaną może być osoba pełnoletnia, która wyraziła Świadomą zgodę na przeprowadzenie Badania przy wykorzystaniu jej materiału genetycznego.

 1. Zawarcie Umowy

 1. Zawarcie Umowy następuje poprzez podpisanie przez Klienta dokumentu umowy przesyłanego przez Usługodawcę oraz odesłanie Usługodawcy jednego egzemplarza wraz z podpisanym formularzem Świadomej Zgody i próbką materiału genetycznego. Umowa zostaje zawarta z chwilą dostarczenia dokumentu umowy Usługodawcy.

 2. Zawarcie Umowy oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na treść Regulaminu. Regulamin stanowi integralną część Umowy.

 1. Cena Usługi

 1. Cena Usługi jest ustalana indywidualnie z każdym Klientem podczas rozmowy telefonicznej z Usługodawcą i jest potwierdzana w Umowie.

 2. Cena obejmuje koszty przesyłki Umowy, formularza Świadomej Zgody i pojemnika do pobrania próbki materiału genetycznego. Cena obejmuje również koszt odesłania tych przedmiotów Usługodawcy, pod warunkiem że Klient skorzysta z usługi kurierskiej wskazanej przez Usługodawcę.

 3. Sposób płatności jest określany w trakcie rozmowy telefonicznej z Klientem i potwierdzany w Umowie.

 4. Usługodawca może wyrazić zgodę na rozłożenie ceny Badania na nieoprocentowane raty. Rozłożenie ceny Badania na raty zostaje uwzględnione w dokumencie Umowy.

 5. Podmioty współdziałające z Usługodawcą mogą również udostępniać Klientom usługę finansowania ceny Badania. Warunki takiej usługi są ustalane odrębnie przez takie podmioty i Klientów.

 1. Realizacja Badania

 1. Wraz z dokumentem Umowy Usługodawca przesyła Klientowi zestaw do pobrania próbki materiału genetycznego ze śliny wraz z instrukcją, dokument Świadomej zgody oraz inne dokumenty związane z Umową.

 2. Osoba badana, zgodnie z instrukcją, wypełnia pojemnik wchodzący w skład zestawu wymaganą ilością śliny.

 3. Klient odsyła na adres wskazany przez Usługodawcę podpisany przez siebie dokument Umowy (w jednym egzemplarzu), próbkę materiału genetycznego, wypełniony i podpisany przez Osobę badaną dokument Świadomej zgody. Odesłanie następuje na koszt Klienta, chyba że Klient skorzysta z usługi kurierskiej wskazanej przez Usługodawcę, w sposób wskazany przez Usługodawcę.

 4. Nieprzesłanie Usługodawcy wyżej wskazanych przedmiotów uniemożliwia wykonanie Badania i wstrzymuje bieg terminu realizacji Badania przez Usługodawcę. Usługodawca wezwie Klienta do dostarczenia wyższej wskazanych przedmiotów w określonym terminie, nie krótszym niż 7 dni. W razie ich dalszego niedostarczenia przez Klienta, Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu.

 5. Po otrzymaniu próbki Usługodawca przesyła ją do laboratorium w celu dokonania genotypowania materiału genetycznego. Otrzymane wyniki są poddawane następnie analizie.

 6. Raport zostanie przesłany Klientowi nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Jeżeli cena Usługi została rozłożona na raty, Raport zostanie przesłany wyłącznie po opłaceniu przez Klienta wskazanej w dokumencie Umowy ilości rat.

 7. Raport zawiera opis co najmniej 70 cech materiału genetycznego Osoby badanej (w zależności od wyboru Klienta przy zawieraniu Umowy) z zakresu nutrigenetyki, podatności na choroby i dolegliwości, farmakogenomiki, urody i aktywności fizycznej, a także ciekawostki.

 1. Opis Usług

Usługa Badania materiału genetycznego polega na:

  1. dokonaniu genotypowania polimorfizmów SNP i CNV materiału genetycznego zawartego w przesłanej przez Klienta próbce; po dokonaniu genotypowania materiał genetyczny zostaje zutylizowany,

  2. dokonaniu analizy – opisu materiału genetycznego w uzgodnionym z Klientem zakresie, czyli opisania tego materiału w sposób możliwy do zrozumienia przez człowieka. Opis następuje w oparciu o wiedzę naukową dostępną w czasie jego sporządzania.,

  3. przekazaniu Klientowi raportu z analizy w sposób wskazany w pkt VII.6 i 7.

 1. Ważne informacje dotyczące Usług

 1. Wyniki Badań zależą od aktualnej wiedzy naukowej. W związku z postępem naukowym wyniki powtórnej analizy konkretnej próbki materiału genetycznego mogą być różne niż analizy pierwotnej. W szczególności powyższe oznacza, że w przyszłości może okazać się, że aktualna wiedza naukowa była niepełna, co mogło rzutować na wyniki Badania.

 2. Istnieje prawdopodobieństwo, że przesłana przez Klienta próbka materiału genetycznego nie będzie nadawać się do obróbki laboratoryjnej. Może to nastąpić z różnych przyczyn, takich jak choroba Osoby badanej, zbyt mała ilość materiału genetycznego w próbce itd. W takiej sytuacji konieczne będzie powtórne pobranie próbki materiału genetycznego. Nastąpi to na koszt Usługodawcy.

 3. Badanie nie jest usługą medyczną , a służy jedynie celom poznawczym i edukacyjnym. Osoba badana nie powinna podejmować żadnych działań dotyczących leczenia czy zmiany swojego zachowania / sposobu życia bez wcześniejszego omówienia wyników Badania z lekarzem i uzyskania zaleceń lekarskich. Usługodawca nie świadczy usług medycznych i nie udziela porad zdrowotnych. Wyniki Badania nie stanowią pełnej informacji o rzeczywistym stanie zdrowia Osoby Badanej, omawiają jedynie pewne prawdopodobieństwa.

 4. Pomimo tego, że wyniki Badania mogą wskazywać zwiększone prawdopodobieństwo zaistnienia określonej choroby, wcale nie oznacza to, że choroba taka już istnieje lub zaistnieje w przyszłości. Zaistnienie choroby zależy od wielu czynników, a nie jedynie od kodu genetycznego.

 5. Należy zwracać szczególną ostrożność przy ujawnianiu informacji genetycznych o sobie / Osobie badanej osobom trzecim, gdyż mogą one zostać wykorzystane niezgodnie z interesami Osoby badanej.

 6. Dane Klienta / Osoby badanej będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności, w zakresie określonym zgodami wyrażonymi przez Osobę badaną.

 7. Materiał genetyczny może być przekazywany poza granice państwa zamieszkania Klienta lub Osoby badanej.

 1. Oświadczenia i zobowiązania Klienta

 1. Klient oświadcza, że:

  1. spełnia warunki zawarcia Umowy określone w punkcie IV powyżej,

  2. zapoznał się z punktami VIII i IX powyżej, tzn. z opisem Usług i ważnymi informacjami dotyczącymi Usług, oraz pozostałymi postanowieniami regulaminu

  3. w sytuacji, gdy Osobą badaną jest osoba trzecia - posiada zgodę Osoby badanej na wykonanie Badania.

 2. Klient zobowiązuje się do:

  1. dostarczania Usługodawcy wyłącznie próbek materiału genetycznego spełniających warunki określone w punkcie IV,

  2. uiszczenia płatności na rzecz Usługodawcy zgodnie z zasadami określonymi w Umowie,

  3. przestrzegania pozostałych warunków Umowy, w tym Regulaminu.

 1. Prawo Klienta do odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania

 1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na wykonanie Badania w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Jako dzień zawarcia Umowy Strony przyjmują dzień doręczenia Usługodawcy podpisanego przez Klienta egzemplarza dokumentu Umowy.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu.

 3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, przed upływem tego terminu.

 4. Usługodawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności, w taki sam sposób w jaki płatność została dokonana – chyba że Klient sam wskazał inny sposób zwrotu.

 5. Odstępując od Umowy Klient nie ma obowiązku zwrotu otrzymanego zestawu do pobrania próbki materiału genetycznego, ani pokrycia kosztu jego zakupu przez Usługodawcę. Zestaw przechodzi nieodpłatnie na własność Klienta.

 6. Ust. 4 – 5 stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy:

  1. Klient zdecydował się nie podpisać Umowy i poinformował o tym Usługodawcę,

  2. Klient nie wykonał obowiązku wskazanego w pkt VII.3 pomimo dodatkowego wezwania, o którym mowa w pkt VII.4.

 1. Uprawnienia Usługodawcy w razie nienależytego wykonywania Umowy przez Klienta

 1. Usługodawca może wstrzymać wykonywanie Badania, w tym przesłania Klientowi jego wyników, jeżeli Klient nieterminowo reguluje spłatę swoich zobowiązań wobec Usługodawcy. Usługodawca poinformuje Klienta o wstrzymaniu wykonywania Badania.

 2. W razie nieregulowania przez Klienta jego zobowiązań wobec Usługodawcy, Usługodawca może wezwać Klienta do ich uregulowania w terminie 30 dni, pod rygorem odstąpienia od Umowy na wykonanie Badania.

 3. W razie odstąpienia od Umowy przez Usługodawcę wzajemne świadczenia stron ulegają zwrotowi. Klient jest odpowiedzialny za szkodę poniesioną przez Usługodawcę z powodu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta.

 1. Czas trwania Umowy

Umowa na wykonanie Badania obowiązuje do dnia otrzymania przez Klienta pisemnego raportu z wyników Badania z tym zastrzeżeniem, że wygaśnięcie tej umowy nie wpływa na zobowiązania Klienta dotyczące uregulowania należności za przeprowadzenie Badania oraz odpowiedzialności za naruszenia zasad określonych w Umowie.

 1. Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa autorskie majątkowe do treści raportu i jego szaty graficznej przysługują Usługodawcy.

 2. Usługodawca upoważnia Klienta do korzystania z raportu wyłącznie w ramach jego własnego użytku osobistego, w tym do sporządzania kopii raportu i przekazywania tych kopii osobom trzecim.

 3. Wszelkie autorskie prawa majątkowe i inne prawa własności intelektualnej do nazwy i domeny internetowej Usługodawcy, za wyjątkiem logotypów i zdjęć Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich, należą do Sprzedawcy.


 1. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące działania Usług należy kierować na adres e-mail albo adres korespondencyjny wskazane w pkt II.

 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko Klienta oraz jego numer podany w potwierdzeniu zawarcia Umowy wysłanym przez Usługodawcę, a także opis wadliwego wykonania Usługi i żądania Klienta.

 3. Usługodawca będzie rozpatrywać reklamacje w terminie 30 dni. O wynikach rozpoznania Usługodawca będzie informować Klienta drogą e-mailową, a w jej braku – w drodze pisemnej.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie zawierane Umowy, których częścią jest Regulamin, podlegają prawu miejsca siedziby Usługodawcy, z tym zastrzeżeniem, że stosuje się również przepisy dotyczące ochrony konsumentów w kraju miejsca zamieszkania Klienta w zakresie, w jakim te przepisy wymuszają swoją właściwość.

 2. Strony dopuszczają możliwość przelania przez Usługodawcę praw i obowiązków wynikających z zawartych Umów na dowolną osobę trzecią. Analogiczne prawo Klienta jest wyłączone.

 3. Tytuły poszczególnych punktów nie mają znaczenia prawnego.

 4. Jeśli któreś z postanowień Regulaminu jest nieważne, nie ma to wpływu na pozostałe postanowienia. W zakresie nieważności stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

Zmodyfikowano: 2016-02-15