Regulamin

Pravidla provedení testu genetického materiálu

 1. Oblast uplatnění

Tato pravidla provádění testu genetického materiálu stanoví práva a povinnosti Zákazníka a Poskytovatele – Code of ME LLC se sídlem v Miami, USA., v oblasti provádění testu genetického materiálu Zákazníka nebo osoby, kterou Zákazník určil. Pravidla stanovují také potenciální důsledky, které mohou pro Zákazníka vyplynout v souvislosti se získáním informací o jeho genetickém kódu nebo kódu osoby určené Zákazníkem.

Test genetického materiálu, který provádí Poskytovatel, není lékařským vyšetřením a je určen pouze k vzdělávacím a výzkumným účelům. Výsledky získané z genetického testu nemohou být důvodem k samostatnému zahájení jakékoliv léčby – a to ani Zákazníkem ani osobou jim určenou – pro tento účel je nutná lékařské vyšetření. Výše uvedené informace bere Zákazník na vědomí a souhlasí s nimi.

Uzavření smlouvy o provedení testu genetického materiálu mezi Zákazníkem a Poskytovatelem znamená, že Zákazník akceptuje podmínky těchto pravidel a jiných dokumentů, s nimiž mohou tato pravidla souviset. Pravidla a dokumenty jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

 1. Poskytovatel

Poskytovatelem je:

Code of Me LLC

se sídlem: 1221 Brickell Avenue Suite 900, Miami, Florida 33131 USA

tel.: 420296181622

email: cz@codeofme.com

emailová adresa pro reklamace: cz@codeofme.com

korespondenční adresa (v tom pro případ reklamace):

Code of Me LLC

1221 Brickell Avenue Suite 900

Miami, Florida 33131 USA

 1. Pojmy

Test – provedení analýzy genetického materiálu Testované osoby, který byl Poskytovateli předán Zákazníkem,

Zákazník – osoba, jež využívá Službu, která splňuje podmínky stanovené v bodě IV níže,

Testovaná osoba – osoba, jejíž genetický materiál je v rámci Služby testován; Testovanou osobou může být Zákazník nebo osoba, kterou Zákazník určil při dodržení požadavků stanovených v Pravidlech,

Pravidla – tato pravidla,

Smluvní strana – Poskytovatel nebo Zákazník,

Vědomý souhlas – písemný souhlas Zákazníka nebo plnoleté Testované osoby s provedením analýzy jejího genetického materiálu a se zpracováním jejích osobních údajů; tento Vědomý souhlas je přílohou Smlouvy.

Smlouva – smlouva o provedení Služby; rozsah Smlouvy, včetně výše odměny Poskytovatele, závisí na výběru, který Zákazník učiní během uzavírání Smlouvy, a je uveden v dokumentu Smlouvy, který Zákazník podepisuje.

Služba – provedení Testu Poskytovatelem, který tak činí na objednávku Zákazníka (Smlouva o provedení služby testu genetického materiálu).

Poskytovatel – Code of Me LLC, uvedený výše v bodě II.

 1. Zákazník a Testovaná osoba

 1. Služby testování mohou využívat pouze osoby, které jsou v době uzavírání Smlouvy zcela svéprávné. Ve většině zemí světa to znamená po dovršení 18 let.

 2. Testovanou osobou, tzn. dárcem genetického materiálu, který je podroben testu, je podle pravidel Zákazník. K tomuto pravidlu Poskytovatel umožňuje tyto výjimky:

  1. Testovanou osobou může být osoba neplnoletá, pokud je Zákazníkem rodič této osoby, anebo pokud je Zákazník jejím právním zástupcem,

  2. Testovanou osobou může být také plnoletá osoba, která podepsala Vědomý souhlas s provedením testu jejího genetického materiálu.

 1. Uzavření Smlouvy

 1. Smlouva je uzavřena po podpisu dokumentu smlouvy, kterou Poskytoval zašle Zákazníkovi, a odesláním jednoho stejnopisu Poskytovateli společně s podepsaným Prohlášením o vědomého souhlasu a vzorkem genetického materiálu. Smlouva je uzavřena v okamžiku doručení dokumentu Smlouvy Poskytovateli.

 2. Uzavření Smlouvy znamená souhlas Zákazníka s obsahem Pravidel. Pravidla jsou nedílnou součástí Smlouvy.

 1. Cena Služby

 1. Cena Služby je stanovena se Zákazníkem během telefonického rozhovoru s Poskytovatelem a je potvrzena ve Smlouvě.

 2. Cena zahrnuje náklady na zaslání Smlouvy, formuláře Vědomého souhlasu a nádobku na odběr vzorku genetického materiálu. Cena zahrnuje také náklady na zaslání těchto předmětů Poskytovateli, a to pod podmínkou, že Zákazník využije kurýrskou službu určenou Poskytovatelem.

 3. Způsob úhrady je určen během telefonického rozhovoru se Zákazníkem a je potvrzen ve Smlouvě.

 4. Poskytovatel může souhlasit s rozložením ceny Testu na neúročené splátky. Rozložení ceny Testu na splátky je uvedeno v dokumentu Smlouvy.

 1. Realizace testu

 1. Společně s dokumentem Smlouvy Poskytovatel zasílá Zákazníkovi sadu k odběru vzorku genetického materiálu ze sliny a návod na její použití, dokument Vědomého souhlasu a další dokumenty související se Smlouvou.

 2. Testovaná osoba naplní nádobku, která je součástí sady, požadovaným množstvím slin – v souladu s návodem.

 3. Zákazník odešle osobně podepsaný dokument Smlouvy (jeden stejnopis), vzorek genetického materiálu, vyplněný a testovanou Osobou podepsaný dokument Vědomého souhlasu na adresu, kterou určil Poskytovatel. Odeslání proběhne na náklady Zákazníka, ledaže Zákazník využije kurýrskou službu určenou Poskytovatelem, a to způsobem určeným Poskytovatelem.

 4. Pokud nebudou zaslány výše uvedené předměty Poskytovateli, nebude možné provést Test a Poskytovatel pozastaví běh stanovené lhůty na provedení Testu.

 5. Poskytovatel zašle vzorek po obdržení do laboratoře za účelem sekvencování genetického materiálu. Obdržené výsledky jsou následně podrobeny analýze.

 6. Hotový výsledek – Osobní zpráva o genetických predispozicích – je v tištěné formě zaslána Zákazníkovi. Zpráva je Zákazníkovi zaslána nejpozději do 3 měsíců ode dne uzavření Smlouvy. Pokud je cena Služby rozložena na splátky, Zpráva bude zaslána až po zaplacení splátek stanovených ve Smlouvě.

 1. Popis Služeb

Služba provedení Testu genetického materiálu spočívá v:

  1. částečném sekvencování genetického materiálu, který je obsažen ve vzorku, který zaslal Zákazník, a to za účelem provedení jeho analýzy; po provedení sekvencování je genetický materiál zničen,

  2. provedení analýzy – popsání sekvencovaného genetického materiálu v dohodnutém rozsahu, tzn. popis uvedeného materiálu laicky srozumitelným způsobem. Popis vychází z vědeckých poznatků, které jsou dostupné v době jeho provádění,

  3. předání Zákazníkovi zprávy o analýze, a to způsobem uvedeným v bodě VII.6.

 1. Důležité informace o Službách

 1. Výsledky Testů jsou závislé na současném stavu vědeckého poznání. V souvislosti s vědeckým pokrokem se mohou výsledky opakované analýzy konkrétního vzorku genetického materiálu lišit od výsledků dřívější analýzy. Výše zmíněná skutečnost znamená zejména, že v budoucnu se může ukázat, že stávající vědecké poznatky byly neúplné nebo nesprávné, což mohlo ovlivnit výsledky Testu.

 2. Existuje možnost, že Zákazníkem odeslaný vzorek genetického materiálu nebude vhodný pro laboratorní zpracování. Může se tak stát z různých důvodů, například nemoc Testované osoby, příliš malé množství genetického materiálu ve zkumavce atd. V této situaci bude nutný opětovný odběr vzorku genetického materiálu. Odběr bude proveden na náklady Provozovatele.

 3. Test není lékařské vyšetřením a slouží pouze k vědeckým a vzdělávacím účelům. Testovaná osoba by neměla zahájit žádný léčebný proces ani měnit své chování/způsob života bez dřívější konzultace výsledků Testu s lékařem a bez lékařského doporučení. Poskytovatel neposkytuje lékařské služby a zdravotní poradenství. Výsledky Testu neposkytují celkový obraz o skutečném zdravotním stavu Testované osoby, poukazují pouze na jistou pravděpodobnost.

 4. Navzdory skutečnosti, že výsledky Testu mohou poukazovat na zvýšenou pravděpodobnost vzniku dané nemoci, neznamená to, že takovou nemoc již máte, nebo že ji budete mít v budoucnosti. Vznik nemoci záleží na řadě faktorů, není závislý na samotném genetickém kódu.

 5. Test Vám může poskytnout neočekávané informace o Vás samých, a ty nelze vymazat z paměti. Například se může ukázat, že Testovaná osoba není příbuzná s jednou nebo dvěma osobami, které považuje za své rodiče.

 6. Je potřeba zachovat zvýšenou opatrnost v případě sdělování informací vyplývajících z analýzy svého genetického materiálu nebo v případě sdělování informací vyplývajících z analýzy genetického materiálu Testované osoby třetím osobám, protože mohou být použity proti testované osobě.

 7. Údaje Zákazníka / Testované osoby budou zpracovány v souladu s pravidly uvedenými v Zásadách ochrany osobních údajů, a to v rozsahu, který určuje souhlas vyjádřený Testovanou osobou.

 8. Genetický materiál může být předáván za hranice země bydliště Zákazníka nebo Testované osoby.

 1. Prohlášení a povinnosti Zákazníka

 1. Zákazník prohlašuje, že:

  1. splňuje podmínky pro uzavření Smlouvy uvedené výše v bodě IV,

  2. seznámil se s výše uvedenými body VIII a IX, tzn. s popisem Služeb a s důležitými informacemi o Službách, a také s ostatními ustanoveními Pravidel,

  3. v případě, kdy je Testovanou osobou třetí osoba – Zákazník má souhlas Testované osoby s provedením Testu.

 2. Zákazník se zavazuje:

  1. dodat Poskytovateli pouze takové vzorky genetického materiálu, které splňují podmínky stanovené v bodě IV,

  2. zaplatit Poskytovateli platby Poskytovateli, a to v souladu se zásadami stanovenými ve Smlouvě,

  3. dodržet ostatní podmínky Smlouvy, včetně Pravidel.

 1. Právo Zákazníka na odstoupení od Smlouvy nebo její zrušení

 1. Zákazník, který je spotřebitelem služby, má právo odstoupit od Smlouvy o provedení Testu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Dnem uzavření Smlouvy se rozumí den doručení Poskytovateli stejnopisu dokumentu Smlouvy podepsaného Zákazníkem.

 2. Pro uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen informovat Poskytovatele o svém rozhodnutí o odstoupení od Smlouvy, a to prostřednictvím jednoznačného prohlášení, například prohlášení shodného se vzorem, který tvoří přílohu k Pravidlům.

 3. Pro dodržení lhůty, která je uvedena v odstavci 1, postačuje zaslat prohlášení, které je uvedeno v odstavci 2, před vypršením této lhůty.

 4. Zákazník je povinen neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne prohlášení o odstoupení od Smlouvy, zaslat Poskytovateli lahvičku pro odběr vzorku genetického materiálu. Pro dodržení lhůty je potřeba zaslat lahvičku před jejím uplynutím

 5. Zákazník je povinen sám uhradit bezprostřední náklady na vrácení lahvičky.

 6. Pokud Zákazník otevřel obal s lahvičkou (což znamená, že musí být zničena a nemůže být použita jiným zákazníkem), je povinen zaplatit cenu lahvičky ve výši 25 EUR (snížení ceny věci v důsledku jejího použití jiným způsobem, než to bylo nutné, za účelem zjištění povahy, vlastností a fungování věci).

 7. Poskytovatel vrátí Zákazníkovi nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení Zákazníka o odstoupení od Smlouvy, provedené platby, a to stejným způsobem, jakým byly provedeny – pokud Zákazník sám neurčí jiný způsob.

 8. Poskytovatel se může pozastavit vrácení peněz, dokud neobdrží zpět lahvičku k odběru vzorku genetického materiálu nebo doklad o jejím odeslání (podle toho, která událost nastane dříve).

 9. Pokud se Zákazník rozhodne nepodepsat Smlouvu, je povinen neprodleně vrátit Poskytovateli, na své vlastní náklady, všechny předměty, které mu byly zaslány, včetně lahvičky na odběr vzorku genetického materiálu. Poskytovatel vrátí Zákazníkovi všechny provedené platby, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne zpětného obdržení lahvičky na odběr vzorku genetického materiálu.

 1. Oprávnění Poskytovatele v případě neadekvátního plnění Smlouvy ze strany Zákazníka

 1. Poskytovatel se může odložit provedení Testu nebo odeslání výsledků v případě, že Zákazník nedodržuje termíny splátek Poskytovateli. Poskytovatel bude informovat Zákazníka o odložení průběhu Testu.

 2. Pokud Zákazník neuhradí Poskytovateli své závazky, Poskytovatel může vyzvat Zákazníka k jejich úhradě ve lhůtě 30 dnů, a to pod sankcí odstoupení od smlouvy o provedení Testu.

 3. Pokud Poskytovatel odstoupí od smlouvy, budou vzájemná plnění vrácena. Zákazník nese zodpovědnost za škodu způsobenou Poskytovateli odstoupením od Smlouvy z důvodů, které leží na straně Zákazníka.

 1. Doba trvání Smlouvy

Smlouva o provedení Testu platí do dne, kdy Zákazník obdrží písemnou zprávu o výsledcích Testu pod podmínkou, že ukončení platnosti této smlouvy nemá vliv na povinnost Zákazníka zaplatit pohledávku za provedení Testu a odpovědnost za porušování zásad stanovených ve Smlouvě.

 1. Autorská práva

 1. Veškerá autorská práva týkající se obsahu zprávy a její grafické úpravy patří Poskytovateli.

 2. Poskytovatel opravňuje Zákazníka k používání zprávy pouze pro jeho osobní potřebu, opravňuje ho také k zhotovování kopií zprávy a předávání těchto kopií třetím stranám.

 3. Veškerá majetková autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví, která se týkají názvu a internetové domény Poskytovatele, s výjimkou loga a fotografii zboží, jejichž autorská práva patří třetím subjektům, patří Prodejci.


 1. Reklamace

 1. Reklamaci služeb oznamte na emailovou adresu nebo na korespondenční adresu uvedenou v bodě II.

 2. Reklamace musí obsahovat alespoň jméno a příjmení Zákazníka, jeho číslo uvedené v potvrzení o uzavření Smlouvy, které Zákazníkovi zaslal Poskytovatel, a také popis nedostatku Služby a požadavek Zákazníka.

 3. Poskytovatel posoudí reklamaci ve lhůtě 30 dnů. O výsledcích reklamace Poskytovatel informuje Zákazníka elektronickou poštou, a pokud to není možné, pak písemně.

 1. Závěrečná ustanovení

 1. Všechny uzavřené Smlouvy, jejichž součástí jsou Pravidla, se řídí zákony země, ve které se nachází sídlo Poskytovatele, s výhradou, že mají uplatnění také zákony na ochranu spotřebitele v zemi bydliště Zákazníka v rozsahu, kterým tyto zákony vynucují platnost.

 2. Smluvní strany připouštějí možnost převést práva a závazky Poskytovatele z uzavřených smluv na libovolnou třetí osobu. Totéž právo je v případě Zákazníka vyloučeno.

 3. Nadpisy jednotlivých bodů nemají žádný právní význam.

 4. Pokud je některý bod z Pravidel neplatný, pak tento fakt nemá vliv na ostatní ustanovení. V případě neplatnosti mají uplatnění příslušná ustanovení zákona.